19 stycznia 2015

Sportowy coaching NLP

Osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie, także sportowej, nie jest możliwe bez pracy zarówno ciała, jak i umysłu. Dopiero połączenie tych dwóch składników daje efekt synergii. Powstaje zatem pytanie, jak osiągnąć taki poziom, określany także mianem stanu przepływu, w którym ciało jest rozluźnione i gotowe, umysł otwarty i skupiony, a poszczególne czynności wykonywane są niejako naturalnie, bez wysiłku?

Odpowiedzią na to jest profesjonalny sportowy coaching NLP.

Korzyścią dla sportowca jest m.in. rozwój:

 1. Umiejętności głębokiego czucia ciała (propriocepcja), niezbędnej do perfekcyjnej realizacji złożonych ruchów ciała;
 2. Umiejętności zarządzania stanem wewnętrznym, w tym emocjami w fazie treningowej oraz startowej;
 3. Percepcji zmysłowej – niezbędnej do pozyskiwania informacji dotyczących otoczenia (w tym także formy i emocji partnerów oraz przeciwników w trakcie zawodów)
 4. Zdolności koncentracji – na konkretnej czynności, na każdym elemencie danej czynności, świadomości tego „co wykonujemy?”, „jak to należy wykonać?” i „dlaczego tak należy to wykonać?” – umożliwia głębokie zrozumienie i analizę działań oraz ewentualnych wariantów w trakcie treningu, co pozwala na uzyskanie biegłości w danej dziedzinie w trakcie zawodów;
 5. Umiejętności wizualizacji – konieczna do tego, by w umyśle przećwiczyć daną sekwencję zachowań (poza obrazami warto włączać także inne modalności zmysłowe, szczególnie kinestetyczną, związaną z ruchem i odczuciami);
 6. Zdolności do otwartości – konieczna by wyłapywać wszelkie informacje z otoczenia (np. sygnały świadczące o formie rywala w trakcie pojedynku); oznaczająca także wyłączenie wewnętrznego krytyka oceniającego każde działanie, co pozwala na wykorzystanie zarówno sukcesów, jak i porażek, jako informacji zwrotnych służących ciągłemu doskonaleniu;
 7. Spójności i jasności przekazu werbalnego oraz niewerbalnego – szczególnie koniecznej w przypadku gier zespołowych;
 8. Umiejętności szybkiego oraz dokładnego komunikowania się, w tym przekazywania informacji zwrotnej – niezbędnej do realizacji zadań taktycznych w dynamicznie zmieniających się warunkach;
 9. Umiejętności osiągania ześrodkowania – wprowadzania ciała i umysłu w zrelaksowany stan gotowości, określanego także mianem stanu przepływu, w którym ciało jest rozluźnione, umysł otwarty i skupiony a każda czynność realizowana w sposób naturalny, przy optymalnym pobudzeniu psychomotorycznym;
 10. Umiejętności pokonywania negatywnych przekonań (np. „nie zdążymy”, „nie damy rady”, „nie mamy już szans”) oraz wykorzystywania pozytywnych przekonań – aby w pełni wykorzystać potencjał fizyczny;
 11. Motywacji do wysiłku m.in. poprzez audyt wartości oraz określenie indywidualnego, dobrze sformułowanego celu – co jest niezbędne w procesie budowania optymalnej formy przedstartowej.

Indywidualnie…

Naturalnym efektem pracy nad sobą jest wzrost potencjału, wykorzystywanie indywidualnych mocnych stron, co prowadzi do osiągnięcia optymalnej formy sportowej.

Kolejne korzyści to lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, takich jak stres, presja czasu, powrót po kontuzji, depresja, wypalenie sportowe

I w zespole…

W przypadku drużyn natomiast dodać do tego należy jeszcze aspekty związane z budowaniem i rozwojem zespołu, dynamiką jego działania i zarządzaniem jego stanami.


Jak w praktyce przebiega proces sportowego coachingu NLP?

 1. Wspólne ustalenie celów coachingu, które posłużą jako fundament do stawiania indywidualnych celów dla uczestnika coachingu.
 2. Spotkanie uczestnika/uczestników (klienta/klientów) z coachem. Ponieważ istotne jest, aby coach był dobrze dobrany dla uczestników i przez nich zaakceptowany, to wstępne spotkanie ma umożliwić zapoznanie się z coachem, zawarcie kontraktu, sprecyzowanie oczekiwań i ustalenie celów, czasu trwania i trybu coachingu. Uczestnicy mają możliwość wybrania innego coacha, jeśli nie zaakceptują proponowanego.
 3. Po wstępnym spotkaniu przygotowanie indywidualnego planu coachingu dla każdego z klientów coachingu (zagadnienia i planowana liczba sesji), który będzie przedstawiony do zatwierdzenia.
 4. Realizacja coachingu, w liczbie sesji i trybie dobranym do potrzeb każdego uczestnika coachingu w liczbie wcześniej ustalonej. Klient może zrezygnować z pracy z coachem bez konsekwencji finansowych po pierwszym płatnym spotkaniu.
 5. Na zakończenie przygotowanie raportu z coachingu (zatwierdzonego przez klienta do wglądu dla sponsora coachingu) o ile będzie taka potrzeba.

Powyższy harmonogram jest jedynie schematem, który zostanie dopasowany do potrzeb klienta po dokonaniu szczegółowych ustaleń.

W ramach naszych działań oferujemy zarówno indywidualny jak i zespołowy sportowy coaching NLP w różnych modelach:

 • INTERWENCYJNYM – wsparcie w konkretnych, ważnych dla klienta sytuacjach (np. tuż przed startem w zawodach, w sytuacjach kryzysowych itd.)
 • PROCESOWYM – kompleksowy, określony w czasie, proces rozwoju zarówno pod kątem mentalnym jak i nauki i sterowania ruchami.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Ta informacja została Ci dostarczona i jeśli chcesz, aby uległa samodestrukcji to naciśnij 'OK'. Na szczęście Ty i Twoje urządzenie jesteście całkowicie bezpieczni.
Ok