5 marca 2015

Kodeks etyczny IA-NLP – etyczne NLP sprzeciwia się manipulacji

ianlp_seal_colourInternational Association for Neuro Linguistic Programming – IA NLP jest międzynarodowym stowarzyszeniem działającym od 1983 roku, które opracowało zaakcetpowane i uznane międzynarodowo globalne standardy nauczania i szkolenia w NLP. Trenerzy podpisujący się pod kodeksem etycznym i programowym IA NLP dostarczają od ponad 30 lat wysokiej jakości trening i kursy certyfikacyjne, prowadzone na wszystkich kontynentach.

IANLP certyfikuje standardy jakości kursów NLP, które kładą szczególny nacisk na etykę oraz praktyczne doświadczenie prowadzących trenerów oferujących certyfikację na poziomie:

 • NLP Practitioner (Praktyk NLP)
 • NLP Master Practitioner (Mistrz Praktyk NLP)
 • NLP Trainer (Trener NLP)

Potwierdzeniem jakości jest proces certyfikacji trenerów NLP oraz ich weryfikacja przez innych trenerów NLP potwierdzona doświadczeniem trenerskim, zawodowym oraz opinią na temat etyki zawodowej. Jako pierwsi z Polski uzyskaliśmy akredytacje Fellow Member Trainer IANLP uprawniającą nas do prowadzenia kursów certyfikacyjnych NLP zgodnych z wytycznymi programowymi.

W związku z tym każdy uczestnik naszego szkolenia certyfikacyjnego otrzymuje oficjalny MIĘDZYNARODOWY, ważny BEZTERMINOWO certyfikat IA NLP wraz z pieczęcią organizacji (bez dodatkowych opłat). Certyfikat jest honorowany we wszystkich uznanych ośrodkach, tej oraz wielu innych organizacji, szkolących w zakresie profesjonalnego NLP. Pozwala to realizować program szkolenia w Polsce i na świecie, oraz ubiegać się o międzynarodową akredytację np. w zakresie NLP Coach IANLP.

 


Kodeks etyczny IA-NLP

Preambuła

Jako członek International Association for Neuro-Linguistic Programming (IA-NLP) zobowiązuję się dbać o dobro każdej istoty ludzkiej i potwierdzam swoje przywiązanie do podstawowych praw człowieka, zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych ONZ, do poszanowania godności i nieodłącznej wartości wszystkich ludzi bez względu na rasę, narodowość, płeć, wiek i wyznawaną religię.

Zobowiązuję się także działać na rzecz:

 • podnoszenia standardów życia społecznego i zwiększania sfery wolności osobistych,
 • praktykować tolerancję i życie w pokoju z innymi, a także podejmować działania na rzecz braterstwa między wszystkimi ludźmi,
 • propagować odpowiedzialności w planowaniu i realizowaniu zmian tak, by służyły one zwiększeniu wolności, bezpieczeństwa i godności ludzi, odpowiedzialność we wprowadzaniu zmian behawioralnych realizować będę poprzez podejmowanie działań na rzecz zwiększania samoświadomości i wrażliwości interpersonalnej.

Wytyczne do działania

Neurolingwistyczne Programowanie pojmujemy jako efektywną metodologią rozumienia mechanizmów ludzkich zachowań i wspierania procesów zmiany tak, by rozszerzać i modyfikować postrzeganie siebie samych, innych ludzi i zjawisk. Dlatego jako członkowie IA-NLP zobowiązujemy się szanować różnice występujące pomiędzy ludźmi w postrzeganiu rzeczywistości i używać swoich założeń i modelu świata z poszanowaniem dobrostanu innych. Przyjmujemy również, że harmonizując NLP z innymi wartościowymi metodologiami możemy przyczynić się do działań na rzecz dobra ludzkości i całej Ziemi.

Jako członkowie IA-NLP uznajemy za ważne i zobowiązujemy się do przestrzegania wytycznych w poniższych obszarach:

 • Dbałość o ekologię interakcji międzyludzkich. Jako członek IA-NLP zobowiązuję się swoim postępowaniem dbać o szacunek i godność IA-NLP oraz do praktykowania NLP w sposób odpowiedzialny i z dbałością do dobrostan psychiczny i fizyczny innych ludzi. Chcę dążyć do nieustannego podnoszenia standardów swojej pracy i przestrzegać zaleceń etycznych w działaniach związanych z oddziaływaniem na innych w kontekście zawodowym włączając w to praktykowanie NLP w obszarach: badań naukowych, uczenia, superwizji szkolonych osób, konsultingu, treningach rozwoju osobistego, coachingu osobistym i biznesowym i innych podejmowanych aktywnościach, w których odwołuję się i używam NLP.
 • Odpowiedzialność osobista. Jako członek IA-NLP zobowiązuję się do podnoszenia kompetencji zawodowych i utrzymywania ich na najwyższym poziomie, a także do świadomego rozpoznawania swoich ograniczeń i ograniczeń metody. Zobowiązuję się do nieustannej edukacji, szkolenia i pogłębiania doświadczenia, do używania odpowiednio wiedzy wypływającej z badań naukowych oraz innych zasobów takich jak doświadczenie zawodowe. W przypadku doświadczenia swoich osobistych ograniczeń w pracy z klientem, zobowiązuję się w otwarty sposób zakomunikować faktyczny stan rzeczy i przekazać najlepsze wskazówki odnośnie możliwości szukania dalszej pomocy. Jako członek IA-NLP dążę do promowania uczciwości w zakresie badań, szkoleń profesjonalnego używania NLP oraz rozwijania tej metody.
 • Szacunek dla innych. Szanuję prawa innych osób, dbam o prywatność i poufność oraz respektuję różnice w poglądach innych ludzi.
 • Publiczny wizerunek NLP. Podczas świadczenia swoich usług członkowie IANLP zobowiązują się prezentować istotę i założenia swojego podejścia używając języka klarownego i zrozumiałego dla innych w sposób umożliwiający ocenę przekazywanych informacji. Należy w jasny i otwarty sposób opisywać cele i wyniki pracy oraz używane w trakcie świadczenia usług techniki. Gdy tylko staje się jasne, że klient nie odnosi korzyści z oferowanych usług należy je natychmiast zakończyć. Członek IA-NLP zobowiązuje się wygłaszać twierdzenia i składać obietnice, które są prawdziwe i mają potwierdzenie w wiedzy, doświadczeniu i osobistych przekonaniach. Członek IA-NLP nie może wygłaszać stwierdzeń, które są nieprawdziwe i nie może składać obietnic o swoich usługach, które nie mają pokrycia. Powyższe odnosi się zarówno do kontekstu usług płatnych jak i bezpłatnych, ogłoszeń ustnych lub pisanych, materiałów wideo, wywiadów, promocji w mediach itp. Członkowie IA-NLP biorą również odpowiedzialność za prezentowanie obrazu NLP przez ich agentów, współpracowników, marketingowców. Osobiste standardy etyczne i wartości członków IA-NLP uznawane są za sprawę prywatną, jednakże jeśli wynikające z nich działania wpływają na publiczny odbiór NLP członkowie powinni brać pod uwagę powyższy kodeks etyczny.
 • Zawartość i sposób informowania o programach szkoleniowych. Członkowie IA-NLP oferując szkolenia, treningi, seminaria lub inne usługi mające na celu rozwój osobisty, mają obowiązek upewnić się, że zostały one zaprojektowane tak, by zrealizować zadeklarowane cele. Członkowie IA-NLP powinni się także upewniać czy programy, które oferują i w których uczestniczą, spełniają standardy IA-NLP dla danego poziomu szkolenia oraz, czy osoby je prowadzące spełniają standardy etyczne IA-NLP. W szczególności członkowie IA-NLP nie mogą oferować i uczestniczyć jako trenerzy w szkoleniach typu Praktyk NLP, Mistrz Praktyk NLP, Trener NLP, które mają niższe standardy jakościowe i ilościowe niż wymienione w curriculum IA-NLP. Nazwy treningów „Praktyk NLP”, „Mistrz Praktyk NLP”, „Trener NLP” mogą być używane tylko dla szkoleń, które spełniają wszystkie wymagania curriculum IA-NLP. Wszystkie szkolenia oferowane przez członków IA-NLP muszą być jasno opisane i mieć przejrzystą strukturę: koszt, daty, długość szkolenia w dniach i godzinach, a także zawierać informację o celach, korzyściach, tematach i wymaganiach jakie są niezbędne w celu pomyślnego ukończenia szkolenia (egzamin praktyczny i teoretyczny, nieobecności, itp.)

Inne wersje językowe dostępne są na stronie www.ia-nlp.org.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Ta informacja została Ci dostarczona i jeśli chcesz, aby uległa samodestrukcji to naciśnij 'OK'. Na szczęście Ty i Twoje urządzenie jesteście całkowicie bezpieczni.
Ok