12 lipca 2022

CORE TRANSFORMATION

Zapraszamy na szkolenie z metody Core Transformation (edycja wyłącznie dla profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, interwentów kryzysowych, certyfikowanych profesjonalnych coachów etc.), która bazuje na udokumentowanym naukowo neurobiologicznym procesie rekonsolidacji śladów pamięciowych.

Metoda CoreTransformation jest przydatna w pracy z emocjami, jakie pojawiają się w następstwie doświadczeń traumatycznych, kryzysowych lub tych związanych z przeżywaniem straty i przechodzeniem przez proces żałoby. Udowodniono, że metoda ta przynosi wymierne rezultaty u klientów zmagających się z uzależnieniami, zaburzeniami o podłożu lękowym (np. OCD). Jest również pomocna w odzyskiwaniu równowagi emocjonalnej oraz w zmianie destrukcyjnych schematów poznawczych i rozwiazywaniu konfliktów wewnętrznych w sytuacji trudności życiowych – np. wypalenia zawodowego, czy trudności interpersonalnych. Stanowi także esencję humanistycznego, niepatologizującego myślenia o objawach klienta/pacjenta.

Współczesna wiedza neurobiologiczna potwierdza, że ludzie dokonują najlepszych wyborów, jakie są w stanie dostrzec w danym momencie życie. W efekcie, uczą się i utrwalają schematy radzenia sobie z emocjami, które sprawdzają się w określonym kontekście… Z czasem, w wyniku zmian okoliczności, mogą okazać się już jednak nieoptymalne. Prowadzi to do utknięcia w nieefektywnych strategiach radzenia sobie z wyzwaniami, które przynosi teraźniejszość. Skutki tego utknięcia obserwowalne są zarówno na poziomie behawioralnym, jak i poznawczym, np. utrwalania się nieadaptacyjnych przekonań, które wpływają na postrzeganie zjawisk w ograniczający sposób, oraz, co najważniejsze, na poziomie automatycznych reakcji emocjonalnych zachodzących poza świadomością, przykładowo obejmuje procesy zachodzące  nie tylko w pamięci autobiograficznej a także emocjonalnej, nie tylko w korze mózgowej ale i w układzie limbicznym.

W rezultacie zdarza się, że targają nami silne emocje, a jedyną dostępną nam reakcją jest „siłowanie się” i tłumienie tych emocji oraz podejmowanie desperackich prób działania wbrew utrwalonym schematom. Gdy doświadczamy wewnętrznego rozdarcia i konfliktów wewnętrznych, często jedyną wyuczoną reakcją na nie jest opowiedzenie się po jednej albo drugiej stronie konfliktu, a to jedynie podtrzymuje błędne koło i utrwala lub wręcz nasila symptomy…

…możliwe jest jednak także nawiązanie współpracy z własnym umysłem i współdziałanie z nim poprzez rozpoznanie nieuświadomionych motywacji, intencji i dążeń, przyjęcie ich i twórcze przetransformowanie. Proces ten pozwala na zniwelowanie odczuwanego napięcia emocjonalnego, odnalezienie optymalnej postawy wobec przeżyć i odkrycie nowych, sprzyjających strategii postępowania.

Wyobraźmy sobie, jakby to było nie walczyć z wewnętrznym rozdarciem, nie tłumić emocjonalnego napięcia, ale potrafić przyjąć każdą emocję i każdy stan i twórczo z nim porozmawiać a potem przetransformować go w bardziej optymalny?

Tamara Andreas, współtworczyni metody Core Transformation

Brzmi jak bajka?

Odkąd w 2020 roku nauczyłem się Core Transformation u Tamary i Marka Andreasów, twórców i propagatorów metody, mój sposób pracy w gabinecie psychoterapeutycznym uległ wielkim zmianom. O wiele łatwiej przyjmować mi i pracować z objawami klientów szanując je, a jednocześnie nie zatrzymując się zbyt długo na poziomie powierzchniowym (tj. na poziomie objawu). Z większą swobodą mogę się także mierzyć się z autodestrukcyjnymi zachowaniami klientów takimi jak samouszkodzenia, myśli rezygnacyjne czy samobójcze, sięganie po używki, autoagresję werbalną w czasie sesji i poza nią. Dodatkowo proponowane w Core Transformation rozumienie objawu jako nieskutecznej próby poradzenia sobie z trudnością, umożliwia mi sprzymierzenie się z tym mechanizmem w procesie dążenia do adaptacyjnej zmiany. Jest ona możliwa dzięki nauczenia klienta w jaki sposób możliwe jest odkrycie motywacji leżącej u podłoża objawu i realizowanie jej w bardziej konstruktywnej formie. Kluczową interwencją jest nauczenie klienta/pacjenta jak wejść w dialog z sobą i uzyskać odpowiedź na pytanie: czego jakaś część mojego świadomego lub nieświadomego umysłu chce poprzez ten generujący objawy proces aktywności?

Z perspektywy odporności psychicznej i dbania o siebie, zależy mi, by podkreślić, że zmianom uległo całe moje podejście do siebie samego prywatnie i jako psychoterapeuty. Wreszcie zyskałem praktyczne narzędzie do tego, żeby głębiej rozumieć siebie, rozmawiać ze sobą i twórczo przekształcać każdy, nawet najbardziej nielubiany aspekt swojego „ja”. Czy jest już idealnie?  Oczywiście, że nie. Czy świat wokół mnie jest idealny? Nie, mój świat płonie równie często, co świat innych ludzi. Ale mój spokój wewnętrzny pomaga mi być aktywnym i spójnym w świecie, który często nie jest wcale sprzyjającym światem oraz twórczo przekształcać te aspekty swojego „ja”, których odkrywanie mogłoby mnie przytłoczyć lub zniechęcić do podejmowania aktywności… Dzięki temu jestem w stanie bardziej dbać o swoją wewnętrzną spójność i realizować kluczowe dla mnie wartości.

Podstawowe założenia leżące u podstaw CoreTransformation:

 • za każdym problemowym symptomem stoi jakaś pozytywna intencja,
 • pojawienie się symptomu jest oznaką, że nasza świadomość i nieświadomość próbuje rozwiązać problem – podejmuje właśnie jakąś (nieudaną lub nieoptymalną) próbę osiągniecia równowagi,
 • utrzymywanie się symptomu oznacza, że nasze mechanizmy wewnętrznej samoregulacji „utknęły” w nieudanych próbach rozwiązania problemu,
 • odkrycie i doświadczenie głębokiej „pozytywnej intencji”, która stoi za symptomem, umożliwia wyjście z utknięcia (tak jak odbywa się to w nurtach psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej).

Core Transformation to sekwencyjny 10-etapowy proces, który oferuje pełen łagodności sposób na zmianę niechcianych myśli, uczuć i nawyków oraz osiągnięcie celów, które klient/pacjent uważał za nieosiągalne. A wszystko to bez „walki ze sobą”, bez poczucia, że musi coś w sobie odrzucić, że jest to złe lub nieprzydatne…

Konkretne obszary do pracy za pomocą Core Transformacji to:

 • zmiana problematycznych emocji i zachowań (np. gniewu, prokrastynacji, lęku),
 • poprawa relacji,
 • wychodzenie z depresji i stanów lękowych,
 • radzenie sobie ze szkodliwymi nawykami i uzależnieniami,
 • pokonanie przeszkód emocjonalnych na drodze do znalezienia satysfakcjonującej pracy,
 • poprawa różnych aspektów zdrowia,
 • tworzenie ogólnego poczucia wewnętrznego spokoju, harmonii, integracji całości swojego „ja” oraz wsparcie dobrego samopoczucia

W edycji dla psychoterapeutów i psychologów, psychiatrów, interwentów kryzysowych, szczególną wagę przyłożymy do zaprezentowania sposobów pracy z lękiem, stanami depresyjnymi, kompulsjami, żałobą i stratą, prokrastynacją, niechcianymi nawykami! Będzie również czas na samodbałość ponieważ Core Transformation jest świetną metodą pozwalającą przeciwdziałać wypaleniu i przeciążeniom emocjonalnym! Na szkolenie zapraszamy również profesjonalnych coachów, którzy chcą nauczyć się jak wspierać klientów w przechodzeniu przez straty i porażki np. biznesowe lub karierowe czy też wpierać ich, gdy napotykają na blokady i utknięcia w procesie coachingu.

Metoda Core Transformation została opracowana przez dr Connirae Andreas i rozwijana razem ze Stevem Andreasem (jej mężem). Connirae jest jedną z tych osób, bez których NLP nie rozwinęłoby się w obszarze głębokiej pracy z emocjami. Core Transformation jest techniką umożliwiającą w praktyce wykorzystanie postulatów NLP o pozytywnej intencji, pracy z częściami swojego „ja”, dialogu z nieświadomością i dążeniu do pełnej harmonii na poziomie emocjonalnym.

Badania pilotażowe (Braganza i Piedmont, 2015) wykazały skuteczność Core Transformation w redukcji objawów depresyjnych i lękowych oraz  trwałość rezultatów utrzymującą się na przestrzeni czterech tygodni. W kolejnym badaniu autorzy (Braganza i in., 2019) sprawdzali efekty zastosowania jednej sesji Core Transformation w nieklinicznej grupie 129 osób. Uczestnicy badania zgłosili różnorodne problemy: zarówno takie, które pojawiły się w nieodległej przeszłości, jak i doświadczane długoterminowo. Dotyczyły one żałoby, trudności interpersonalnych, stresorów w pracy, przeżyć traumatycznych, wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie oraz poważniejszych problemów psychicznych, jak epizod depresyjny, zespół lęku uogólnionego, czy fobia. Uczestników badania przydzielono losowo do dwóch grup. W pierwszej z nich interwencję przeprowadzono od razu po wstępnych pomiarach zmiennych, w drugiej – po upływie 4 tygodniu i po drugim pomiarze. Po kolejnych czterech tygodniach dokonano trzeciego pomiaru w obu grupach osób badanych.Podczas drugiego pomiaru zmiennych uwidoczniły się znaczące różnice między grupą, w której przeprowadzono interwencję, a grupą w której interwencja była odroczona. Dotyczyły one ogólnego stan zdrowia psychicznego oraz afektu. Ponadto uzyskane wyniki wskazywały na istotne różnice zmiennych przed i po zastosowaniu interwencji w obu badanych grupach. Odnotowano poprawę w zakresie ogólnego stan zdrowia psychicznego (ocenianego na podstawie GHQ-12 – Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga), chwiejności emocjonalnej (mierzonej przy pomocy ABS – Affect Balance Scale), emocjonalnego dobrostanu (zgodnie z pomiarem kwestionariuszowym narzędziem IPIP – International Personality Item Pool) i psychologicznej dojrzałości (ocenianej według PIL – Testu Poczucia Sensu Życia). Poprawa emocjonalnego dobrostanu i psychologicznej dojrzałości okazała się trwała na przestrzeni 4 i 8 tygodni, a stabilność emocjonalna dodatkowo wzrastała między kolejnymi pomiarami. Tym samym wykazano, że już jednorazowe zastosowanie Core Transformation przynosi szerokie korzyści w zakresie czynników istotnych z perspektywy dobrostanu psychicznego i wykraczają one daleko poza zmniejszenie objawów. Metoda ta ma zatem szansę wpływać na wiele obszarów ludzkiego funkcjonowania i znacząco zmieniać jakość życia osób, które z niej korzystają.

Core Transformation jest inne niż większość sposobów pracy, również tych, które znasz z obszaru podejść humanistyczno-doświadczeniowych! Przekonaj się sama! Przekonaj się sam!

Core Transformation odpowiada na najgłębsze pragnienia i wyzwania naszych czasów: umożliwia pracę ze swoimi konfliktami wewnętrznymi i rozdarciami, zahamowaniami i ograniczeniami a także harmonijny rozwój siebie jako istot ludzkich – emocjonalnie, fizycznie i duchowo.

KTO PROWADZI SZKOLENIE?

Przemek Turkowski – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta NLPt, absolwent szkoleń Core Transformation Foundations i Core Transformation Advanced u Tamary Andreas i Marka Andreasa, którzy rozwijają obecnie tę metodę i uczą jej. Jestem również certyfikowanym terapeutą w zakresie protokołu rekonsolidacji traumatycznych wspomnień używanego do pracy z PTSD i cPTSD. Brałem udział w badaniach nad leczeniem PTSD we współpracy z dr Lisą de Rijk w ramach grantu w KingsCollege w Londynie. Aktywnie uczestniczę w pracach Science&Reaserach Committee EAP w zakresie empirycznych podstaw osobistych kompetencji psychoterapeutów wymaganych w procesie edukacji terapeutycznej. Jestem również członkiem komisji ds.etyki Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii oraz członkiem sekcji ds. nauki i badań tego stowarzyszenia. Na co dzień prowadzę indywidulaną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie oraz realizuję projekty dla Fundacji Dlaczego.


Core Transormation nie tyle uzupełniło, co odmieniło mój sposób pracy z emocjami w gabinecie psychoterapeutycznym. Dało mi także świetne narzędzie do pracy ze swoimi emocjami, także w trudnym czasie pandemii, wojny czy sytuacji kryszysów osobistych.


KIEDY i GDZIE?

7-8.09.2023

Warszawa, ul. Ksawerów 3 – ClockWork lub ul.Sienna 67 lok 4 ( w zależności od liczebności grupy)

ZA ILE?

800PLN (płatne do 15.08, po tej dacie 900PLN)

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wyślij zgłoszenie na przemek@betterflow.pl – przyślemy Ci formularz zgłoszeniowy i dane do płatności lub pobierz formularz bezpośrednio i wyślij na podany adres. Jako fundacja wystawiamy noty księgowe, po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z danymi przekazanymi przez osobę wpłacającą.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Ta informacja została Ci dostarczona i jeśli chcesz, aby uległa samodestrukcji to naciśnij 'OK'. Na szczęście Ty i Twoje urządzenie jesteście całkowicie bezpieczni.
Ok